von Hippel - Lindau (VHL)
Česká republika - Tschechische Republik

 

von Hippel - Lindauova choroba
 
Orpha číslo: ORPHA892
 
Prehľad
Von Hippel-Lindau choroba (VHL) je familiárny syndróm spojený s predispozíciou rôznych malígnych a
benígnych novotvarov, najčastejšie sietnice, cerebelárnych a spinálnych hemangioblastómov, renálnych
karcinómov (RCC) a feochromocytómu
Prevalencia sa odhaduje na 1/53 000 a incidencia na 1/36 000 prípadov ročne. Muži a ženy sú postihnutí
rovnako. Priemerný vek pri stanovení diagnózy je 26 rokov (rozmedzie: deti - 7. dekáda).
Typickými tumormi sú hemangioblastómy sietnice (bilaterálne asi 50% prípadov). Zvyčajne sú asymptomatické,
ale môžu spôsobiť odlúčenie sietnice, makulárny edém, glaukóm a stratu zraku. Typické sú hemangioblastómy
centrálneho nervového systému asi v 40% a vyskytujú sa celkovo u 60-80% pacientov. Najčastejšie sa
nachádzajú v mozočku, ale aj v mozgovom kmeni a mieche. Sú benígne, ale spôsobujú príznaky stlačením
priľahlého nervového tkaniva. Hemangioblastómy lokalizované v mozočku sú často spojené so zvýšeným
vnútrolebečným tlakom, bolesťami hlavy, vracaním a ataxiou trupu alebo končatín. Veľmi časté sú
mnohopočetné renálne cysty, celoživotné riziko renálneho karcinómu je veľmi vysoké (70%). Niektorí pacienti
majú feochromocytómy, ktoré môžu byť asymptomatické, ale vedú k hypertenzii. Môžu sa objaviť i
epididymálne cysty a cystadenómy (60% pacientov mužského pohlavia), rovnako ako cysty pankreasu (väčšina
pacientov), ale nesekrečné pankreatické nádory buniek ostrovčekov sa vyskytujú iba v menšine (asi 10%).
Takisto boli zistené endolymfatické sac nádory (ELST) (až do 10%) a môžu spôsobiť stratu sluchu.
Paragangliómy hlavy a krku sú zriedkavé (0,5%). Priemerný vek v čase diagnózy nádorov u VHL je podstatne
nižší než v sporadických prípadoch. Bola popísaná intrafamiliárna variabilita
VHL je spôsobená vysoko penetračnými mutáciami v géne VHL (3p25.3), klasický tumor supresor. Väčšina
prípadov je diagnostikovaných cez germline mutácie
Diagnóza môže byť potvrdená prítomnosťou jedného typického nádoru (napr. hemangioblastómu sietnice,
hemangioblastómu CNS alebo renálneho karcinómu) a pozitívnej rodinnej anamnézy VHL. Ak sa je rodinná
anamnéza negatívna (asi 20% de novo mutácií), tak na diagnostiku sú potrebné viaceré nádory (napr. dva
hemangioblastómy alebo hemangioblastóm a renálny karcinóm). Kompletný krvný obraz, vyšetrenie
metabolitov katecholamínov v moči, analýza moču a močová cytológia preukážu polycytémiu, feochromocytóm,
renálne anomálie a renálny karcinóm. Zobrazovacie vyšetrenia môžu byť použité na detekciu nádorov CNS,
feochromocytómu, nádorov endolymphatického vaku, nádorov obličiek, cyst obličiek a pankreasu.
Diferenciálna diagnóza zahŕňa viacpočetné endokrinné neoplázie, neurofibromatózu, polycystické ochorenie
obličiek, tuberóznu skleróza, Birt-Hogg-Dubé syndróm a dedičné feochromocytóm-paragangliom syndrómy
(pozri tieto termíny) spojené s mutáciou sukcinát dehydrogenáza podjednotky (SDHB, SDHC a SDHD).
Prenatálna diagnostika je možná pomocou molekulárnej analýzy amniocytov alebo buniek choriových klkov, ak
bola potvrdená mutácia spôsobujúca ochorenie u postihnutého člena rodiny. Dedičnosť je autozómovo
dominantná. Pacientovi by byť malo ponúknuté genetické poradenstvo.Liečba si vyžaduje koordinovaný
multidisciplinárny prístup. Základom liečby nádorov je chirurgia. Manažment by mal zahŕňať celoživotné
sledovanie (oftalmologické vyšetrenie, MRI mozgu a CT brucha, laboratórne testy). Rizikoví príbuzní by mali byť
zahrnutí do skríningového programu už od detstva, pokým nie je VHL vylúčené genetickým testovaním.
Prognóza závisí od výskytu nádorov. Karcinóm obličiek je hlavnou príčinou úmrtí, nasleduje hemangioblastóm
CNS. Priemerná dĺžka života sa odhaduje na 50 rokov, ale pravidelné sledovanie a včasná detekcia
a manažment nádorov pomáhajú znížiť morbiditu a mortalitu.
 
Odborný recenzent :
- Pr Eamonn MAHER
 
Posledná úprava : Apríl 2012
Preklad : December 2012, MUDr. Petra Davidová

Tento dokument slúži len pre informačné účely. Jeho cieľom nie je nahradiť lekársku starostlivosť
kvalifikovanými odborníkmi a údaje v ňom uverejnené by nemali byť východiskom diagnostiky
a liečby.
 
Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net