von Hippel - Lindau (VHL)
Молекулярно-генетични изследвания на VHL гена отговорен за развитие на von Hippel-Lindau синдром

 

 

Молекулярно-генетични изследвания на VHL гена отговорен за развитие на von Hippel-Lindau синдром Von Hippel-Lindau синдрома (VHL) е наследствено генетично 

заболяване с изява най-често в ранна възраст до 20та/30та годишнина, при което се наблюдава развитие на множество тумори и кисти в различни органи на човешкото тяло, които могат да бъдат доброкачествени и/или злокачествени. VHL се характеризира с хемангиобластоми в мозъка, костния мозък и ретината; бъбречни кисти и бъбречен клетъчен карцином (хипернефрома); феохромоцитом и параганглиом; панкреатични кисти и панкреатични невроендокринни тумори; тумори на ендолимфатичния сак; цистаденоми на надсеменника. Хемангиобластoмите в 80% от случаите възникват в мозъка, 20 % от случаите в костния мозък и много рядко по периферните нерви.
 
За поставяне на диагнозата VHL е нужно по клинични симптоми пациентът да попадне в една от изброените три групи:
 
(1) повече от един хемангиобластом в ЦНС или ретината; 2) един хемангиобластом в ЦНС или ретината, и висцерално усложнение (множество бъбречни, панкреатични или чернодробни кисти; феохромоцитом; бъбречен тумор) с изключение на бъбречни кисти и кисти на надсеменника, или (3) всяко едно от гореизброените с фамилна история.
 
Молекулярно-генетичен анализ с цел търсене на мутации се препоръчва, когато е изпълнен един от изброените критерии:
(1) открити са класически VHL симптоми при конкретния пациент и/или при преки родственици;
(2) идентифицирана е герминативна мутация в семейството;
(3) фамилна история на бъбречен клетъчен карцином, хемангиобластом, или феохромоцитом;
(4) съмнение за VHL в случаи с билатерални тумори, мултицентрични тумори в един орган, или

VHL-асоциирани тумори при млади пациенти (като пример: <50 години с хемангиобластома или феохромоцитома или <30 години с бъбречен клетъчен карцином).
 
Честотата на заболяването е 1:36 000 индивиди. Унаследяването е автозомно доминантно с 50% риск за предаване на мутантния алел в потомството. Около 80% от диагностицираните случаи на VHL имат засегнат родител, а 20% от случаите са резултат от de novo мутация. Ако патологичният вариант открит при изследвания пациент не се детектира в ДНК изолирана от венозна кръв, то откритото изменение е резултат от герминативен мозайцизъм или de novo мутация. В някои случаи липсата на фамилност може да бъде обяснена с неправилно диагностицирани родственици от първо поколение, които са починали на ранна възраст. Наблюдава се висока пенетрантност на заболяването. Открити са над 500 патологични варианти, от които частични делеции, големи делеции и делеции на целия ген, които са около 10% от случаите, in-frame делеции/инсерции (6%), frameshift (13%), nonsense (11%), missense (52%) и splice-site варианти (7%). Молекулярно-генетичната диагностика се базира основно на PCR-секвениране на екзоните на гена като първа стъпка за търсене на точкови мутации и MLPА (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) анализ като втора стъпка за откриване на големи делеции и дупликации.
 
VHL синдромът е комплексно заболяване и диагностицирането му е трудно, тъй като по клинични характеристики може да се обърка с други невроендокринни синдроми със сходна клиника
Диагностицирането на различните видове тумори особено при деца и извършването на молекулярногенетично изследване при засегнатите пациенти и членовете на техните семейства е важно за поставяне на правилна диагноза.

Изключително важно е осъществяването на пренатална диагностика в засегнатите семйства. Лаборатория Геника е специализирано звено за извършване на генетични изследвания в България. Лабораторията разполага с регистратури в София, Варна и Пловдив, като централната лабораторна площ, където се извършват самите изследвания се намира на ул.Ами Буе №84, София 1612.
Лабораторията разполага с модерна апаратура и екип от специалисти с международна квалификация за извършване на генетични изследвания.


Prof. Albena Todorova
Genetic Medico-Diagnostic Laboratory Genica
Genome Center Bulgaria
Ami Bue str. 84
Sofia, 1612,
Bulgarria
+359 897 912 488
http://www.genicalab.com